Warunki świadczenia usług

Ostatnia aktualizacja: maj 2023

Akceptacja niniejszych warunków

Abyśmy mogli świadczyć Ci Usługi, musisz wyrazić zgodę na nasze warunki. Oferujemy nasze usługi prawie każdemu, ale przechowuj swoje hasła w bezpiecznym miejscu i nie pozwól innym korzystać z Twoich danych logowania.

Niniejsze Warunki świadczenia usług regulują dostęp i korzystanie z naszej witryny internetowej i oprogramowania, w tym wszelkich treści, funkcji, podręczników, artykułów, projektów, układu, szablonów i wszelkich usług, które się w nich znajdują. Niniejsza Umowa, wraz ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi różnych oferowanych przez nas produktów i usług, stanowi część ram prawnych regulujących korzystanie z oprogramowania i witryny internetowej Astratic.

„Usługi” oznaczają: (i) naszą stronę internetową, w tym sklep internetowy i platformę handlową; (ii) nasze fora; (iii) nasze usługi wsparcia; (iv) nasze usługi aktualizacji; (v) nasze usługi afiliacyjne; (vi) nasze wtyczki; oraz (vii) wszelkie inne usługi, które dodajemy do naszej oferty. Umowy dotyczące naszych polityk i warunków, które mają zastosowanie do Ciebie, są tylko tymi, które mają zastosowanie do Twojego użytku; co oznacza, że ​​jeśli działasz jako podmiot stowarzyszony, wówczas mogą obowiązywać Cię odrębne umowy zawarte z nami.

„Oprogramowanie” oznacza motyw Astratic i inne usługi.

Jeśli nie rozumiesz i/lub nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, powinieneś natychmiast opuścić naszą witrynę i zaprzestać korzystania z Usług.

Konta i warunki uczestnictwa

Kwalifikowalność i identyfikacja

Nie korzystaj z naszych usług, jeśli nie masz prawa w swojej jurysdykcji zawierać jakiejkolwiek umowy prawnej.

Podczas rejestracji możemy uwierzytelnić Twoją tożsamość za pośrednictwem różnych usług stron trzecich i możemy wymagać dodatkowej identyfikacji.

Oferowane przez nas Usługi są przeznaczone dla użytkowników w wieku co najmniej osiemnastu (18) lat. Rejestrując się, oświadczasz, że masz ukończone osiemnaście (18) lat i przysługuje Ci pełna zdolność do czynności prawnych.

Twoje gwarancje

Jest to podsumowanie tego, czego potrzebujemy od ciebie, aby zapewnić ci prawidłowe korzystanie z naszych usług.

Oświadczasz i gwarantujesz nam, że:

Posiadasz i będziesz mieć przez cały czas wszelkie prawa, licencje i zgody wymagane do korzystania z Usług.

Będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, zasad i przepisów.

Użytkownik, poprzez akceptację niniejszych Warunków, oświadcza, że nie znajduje się ani nie jest obywatelem ani rezydentem żadnego z krajów lub podmiotów w jakimkolwiek kraju lub podmiocie objętym embargiem Unii Europejskiej (UE) lub rządu USA. Użytkownik, poprzez akceptację niniejszych Warunków, oświadcza, że nie przebywa również w kraju, który został wyznaczony przez UE lub rząd USA jako kraj „wspierający terroryzm” i nie znajduje się na żadnej liście stron objętych zakazem lub ograniczeniami UE lub rządu USA.

Jeśli nie mieszkasz lub nie jesteś obywatelem lub rezydentem żadnego z krajów podlegających prawu UE, z tej usługi można korzystać wyłącznie w celach biznesowych. W takim przypadku musisz sam obliczyć i zapłacić podatek.

Możesz, korzystać z naszych Usług, pod warunkiem, że nie zabroniliśmy Ci wcześniej zawarcia z nami umowy, ani Twoje konto i/lub korzystanie z Usług nie zostało przez nas wcześniej zablokowane, zawieszone lub rozwiązane z jakiegokolwiek powodu.

Jesteśmy właścicielem marki i stron związanych z Astratic jak i usług oferowanych za ich pośrednictwem 

Jesteśmy właścicielem witryn związanych z Astratic i świadczymy nasze Usługi za jej pośrednictwem. Astratic jest objęty licencją GPLv3. Nasz sklep internetowy, fora, szablony i inne treści, które udostępniamy poza zakresem oprogramowania, są naszą właśnością.

Chociaż nasze Oprogramowanie jest objęte licencją GPLv3, posiadamy wszystkie Prawa Własności Intelektualnej związane z Usługami. Dotyczy to bez ograniczeń wszelkich: danych bazowych, platform, algorytmów, technologii, projektu, interfejsu użytkownika, wszelkich informacji, usług, tekstów, plików, wykresów, zdjęć, dźwięków, filmów, czcionek, grafiki, organizacji, struktury, montażu sekcji i ich układu (w tym między innymi „wygląd i styl”), funkcji i wszelkich ich modyfikacji, ulepszeń i pochodnych oraz wszelkich innych Prawa Własności Intelektualnej z nimi związanych.

Zachowujemy również prawo własności i pełne Prawa Własności Intelektualnej do kodu źródłowego strony internetowej i motywu Astratic.com, z wyjątkiem sytuacji, w których używamy oprogramowania stron trzecich.

Informujemy, że poza przypadkami, w których wyraźnie przyznaliśmy Ci do tego prawo, wszystkie Prawa Własności Intelektualnej związane z Usługami należą do nas.

Na potrzeby niniejszych Warunków „Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają na całym świecie, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, czy nie (a) prawa związane z dziełami autorskimi, projektami, tzw. masks works i fotografiami, w tym prawami autorskimi do nich; (b) znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy domen, logo, nazwy handlowe, wygląd handlowy, prawo do reklamy i tzw. goodwill rights; c) patenty, zgłoszenia patentowe i wzory przemysłowe; d) tajemnice handlowe; (e) prawa analogiczne do tych określonych w niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne prawa własności dotyczące dóbr niematerialnych; (f) podziały, kontynuacje, odnowienia, wznowienia i rozszerzenia powyższych (jeśli dotyczy) obecnie istniejących lub później zgłoszonych, wydanych lub nabytych.

Informacje zwrotne i zapewnienia

Wszystkie wkłady i rozszerzenia do Astratic są objęte licencją GPLv3.

Jeśli przekażesz nam jakieś uwagi, możemy je wykorzystać, ale równocześnie zrzekasz się wszelkich praw własności intelektualnej z nimi związanych. Wszelki wkład jaki wniesiesz do naszego Oprogramowania powinien być zgodny z licencją GPLv3. Jeśli przekażesz nam inne informacje zwrotne dotyczące Usług lub naszej strony internetowej, takie jak problemy z użytecznością, sugestie projektowe lub jakiekolwiek inne sugestie dotyczące Usług, potwierdzasz, że (i) posiadasz wszelkie prawa, tytuły i udziały do nich bez żadnych ograniczeń; (ii) informacja zwrotna nie podlega żadnemu obowiązkowi zachowania poufności; oraz (iii) możemy być uprawnieni do nieograniczonego korzystania z nich w dowolnym celu, bez wynagrodzenia lub uznania dla Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby.

Oświadczenie o prawach autorskich i link do autorów

Akceptując niniejszy Regulamin wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Twojego nazwy, imienia i logo oraz opisu usług świadczonych przez nas na podstawie niniejszego Regulaminu w celu promowania nas, w szczególności wyświetlania Twojego imienia i logo oraz linku do Twojej witryny na naszej stronie, materiałach promocyjnych i nośnikach reklamowych.

Akceptując niniejsze Warunki świadczenia usług, zgadzasz się, że nasz motyw WordPress zawiera (domyślnie) w sekcji stopki informację, że ta witryna jest obsługiwana przez astratic.com (z aktywnym linkiem do witryny astratic.com).

Przyjęte zasady użytkowania

Korzystaj z naszej strony internetowej i Usług na własny użytek i nie nadużywaj Usług, które oferujemy.

Jest to lista zakazów, która nie jest wyczerpująca i może się również okazać, że inne działania, które nie są prowadzone w dobrej wierze, stanowią niedopuszczalne nadużycie.

Nie zezwalaj innym na korzystanie z Twojego konta lub licencji w drodze sprzedaży, licencji, cesji dzierżawy, przeniesienia, zastawu lub jakiejkolwiek innej działalności, która może zostać uznana za udostępnienie lub przekazanie własności Twojego konta.

Nie kopiuj ani w całości ani w jakiejkolwiek cześci naszej witryny internetowej i nie powielaj jej funkcjonalności. Oznacza to, że nie wolno Ci naśladować naszych wywołań API do serwerów, nie używaj iframe do powielania naszych Usług, nie używaj subdomeny do przekierowywania na naszą stronę internetową.

Nie korzystaj z naszej strony internetowej lub Usług tam, gdzie jest to zabronione przez prawo; oznacza to, że nie korzystaj z naszych Usług na żadnym terytorium, które nie jest w jakiś sposób usankcjonowane przez prawo polskie lub inne obowiązujące w UE lub USA i Kanadzie prawo.

Nie używaj naszej strony internetowej ani Usług do prowadzenia jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub przesyłania jakichkolwiek wirusów, programów szpiegujących lub innych szkodliwych, naruszających prawo, nielegalnych, destrukcyjnych treści lub plików.

Nie przeszukuj naszej witryny bez naszej zgody, nie używaj zautomatyzowanych narzędzi do przesyłania zapytań lub postów i nie wydobywaj danych osobowych z naszej witryny.

Nie wykonuj rozbudowanych wywołań API lub połączeń internetowych w sposób, który zakłóca działanie naszej firmy hostingowej lub serwera WWW.

Nie stosuj inżynierii odwrotnej ani nie dekompiluj naszej witryny internetowej ani nie wykonuj żadnych działań, które mogą ujawnić poufne informacje.

Nie próbuj odgadywać nazw użytkowników ani haseł, ani w inny sposób obchodzić lub próbować przeniknąć lub ominąć jakichkolwiek ograniczeń technicznych lub ograniczeń w Usługach lub witrynie internetowej.

Nie odsprzedawaj naszych Usług; co oznacza, ​nie oferuj innym dostępu do kluczy produktów ani żadnych innych metod to umożliwiających, takich jak poświadczenia konta lub kody aktywacyjne. Nie wywołuj bezpośrednio plików z naszych serwerów w swoich motywach lub produktach.

Nie usuwaj naszych informacji prawnych ani naszych nazw.

Zastrzeżenie

W pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z naszej strony internetowej i Usług i odbywa się to na własne ryzyko.

ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z NASZYCH USŁUG NA WŁASNE RYZYKO.

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „TAKIE JAKIE SĄ” I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

NIE GWARANTUJEMY, ŻE USŁUGI BĘDĄ NIEPRZERWANE I WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI ŻE TE USŁUGI LUB SERWERY, KTÓRE JE UDOSTĘPNIAJĄ, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI. W ZWIĄZKU Z TYM NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Ograniczenie odpowiedzialności

Maksymalne odszkodowanie, które możesz otrzymać z powodu szkód, które spowodowaliśmy, jest ograniczone.

W ZAKRESIE MAKSYMALNIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE BĘDZIEMY MY LUB NASI PARTNERZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, UDZIAŁOWCY, AGENCI, LICENCJODAWCY, LICENCJOBIORCY, PODWYKONAWCY I DOSTAWCY, ODPOWIEDZIALNI LUB ZOBOWIĄZANI WOBEC CIEBIE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JEDNOSTKI. NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD, WEDŁUG ŻADNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, CZY TO KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ CZY INNEJ, ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, KOMPENSACYJNE, POŚREDNIE, LOSOWE, WTÓRNE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ JAKIEKOLWIEK UTRACONE DOCHODY, DANE LUB INNE STRATY MATERIALNE LUB NIEMATERIALNE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE LUB KARNE, KTÓRE WYNIKAJĄ LUB MAJĄ ZWIĄZEK W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z TWOIM KORZYSTANIEM Z NASZYCH USŁUG, LUB Z JAKIMKOLWIEK BŁĘDAMI, NIEDOKŁADNOŚCIAMI, POMINIĘCIAMI, WADAMI, NARUSZENIAMI BEZPIECZEŃSTWA NASZEJ WITRYNY CZY NASZEGO SYSTEMU LUB JAKIMKOLWIEK INNYM ZANIECHANIAMI POCHODZĄCYM OD NAS.

WŁAŚCICIELEM WSZYSTKICH TREŚCI, KTÓRE GENERUJESZ ZA POMOCĄ NASZEGO OPROGRAMOWANIA I USŁUG, JESTEŚ TY I TO TY ODPOWIEDZIALNY JESTEŚ ZA NIE. MUSISZ ZAPEWNIĆ, ŻE PRZYJMUJESZ I AKCEPTUJESZ ZRZECZENIE SIĘ PRZEZ NAS JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z TYM, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRZESTRZEGANIE JAKIEGOKOLWIEK SYSTEMU, BRAK AKTUALIZACJI LUB JAKIEKOLWIEK INNE ROSZCZENIA DOTYCZĄCE SZKÓD.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE. W ZWIĄZKU Z TYM NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Odszkodowanie

Jeśli zostaniemy pozwani za coś, co zrobiłeś, Twoim obowiązkiem będzie za to zapłacić i przystąpić do takiej sprawy.

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas i kogokolwiek działającego w naszym imieniu, w tym, ale nie ograniczając się do, wszystkich naszych właścicieli, menedżerów, funkcjonariuszy, podmiotów stowarzyszonych, pracowników, licencjodawców i dostawców przed wszelkimi stratami, wydatkami, kosztami, roszczeniami, odszkodowaniami (w tym honoraria adwokackie, honoraria ekspertów i inne koszty postępowania sądowego) wynikające z, czy poniesione w wyniku lub w jakikolwiek sposób związane z: (i) wszelkimi treściami przesyłanymi przez użytkownika zgodnie z naszymi Zasadami przesyłania (opisanymi poniżej); i/lub (ii) jakiekolwiek naruszenie niniejszych warunków przez Ciebie.


Zasady przesyłania

Jeśli publikujesz posty na blogu, posty na forum, komentarze lub inne materiały na naszej stronie internetowej, możemy wykorzystać te treści, pokazując te posty lub komentarze innym. Jeśli jest to niezbędne, poprzez publikację, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, udzielasz nam licencji na nie. Nie publikuj obraźliwych materiałów ani materiałów naruszających prawa autorskie.

Zachowujesz wszystkie prawa własności intelektualnej do swoich treści; jednak, abyśmy my mogli korzystać z tych treści, musisz udzielić nam uprawnień określonych w tej sekcji.

Licencja

Niniejszym udzielasz nam nieodwołalnej, stałej, nieograniczonej, ogólnoświatowej, bezpłatnej, podlegającej sublicencjonowaniu, niewyłącznej licencji na korzystanie z Twoich treści oraz na umożliwienie użytkownikom przeglądania i udostępniania Twoich treści zgodnie z funkcjonalnością naszych Usług oraz za pośrednictwem innych stron trzecich usługi, w tym licencji na tworzenie prac pochodnych.

Gwarancje

Niniejszym gwarantujesz, że jesteś wyłącznym właścicielem lub wyznaczonym licencjobiorcą swoich treści i że żadne prawa lub przepisy innych stron nie są naruszane przez Twoje korzystanie z tych treści i naszych Usług. Gwarantujesz również, że nie wniesiono przeciwko Tobie żadnego roszczenia prawnego, sporu ani pozwu sądowego ani nie grożono Tobie w związku z publikacją treści za pośrednictwem naszych Usług

Usuwanie

Możemy usuwać treści, które naruszają nasze prawa w szczególności określone w niniejszych Warunkach. Możemy zawiesić lub przestać świadczyć Ci nasze Usługi, jeśli naruszysz nasze prawa lub jeśli mamy w związku z tym podejrzenie, że je naruszasz i badamy podejrzenie niewłaściwego postępowania.


Zmiana niniejszych warunków

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki oraz pozostałe dokumenty stanowiące załącznik do Zasad i warunków, ale poinformujemy Cię o tym. Żadna aktualizacja nie ma mocy wstecznej.

Gdy zaktualizujemy niniejsze Warunki lub jakąkolwiek część Zasad i Warunków, powiadomimy Cię o tym poprzez publikację nowych dokumentów na naszej witrynie.

Jeśli będziesz nadal korzystać z naszej strony internetowej i Usług po takiej aktualizacji, zgadzasz się na przestrzeganie nowych Warunków oraz pozostałych dokumentów stanowiących załącznik do Zasad i warunków.

Jeśli uważasz, że jakakolwiek zmiana warunków korzystania z naszych Usług narusza Twoje prawo do korzystania z zakupionych produktów lub usług w sposób, który istotnie wpływa na Twoją działalność lub prawa, poinformuj nas o tym, a my albo zaproponujemy Ci częściowy zwrot pieniędzy za okres, w którym nie będziesz mógł korzystać z naszych Usług lub zaproponujemy inne rozwiązanie, które będzie mogło zostać zastosowane do Ciebie.

Komponenty innych firm

Możemy korzystać z bibliotek stron trzecich w naszej witrynie internetowej lub Usługach. Nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Usługi mogą zawierać części dostarczane przez strony trzecie (dalej jako komponenty) oraz łącza do zewnętrznych usług i zasobów. Nie monitorujemy ani nie kontrolujemy takich treści i usług.

Wszelkie wątpliwości dotyczące takiej połączonej usługi lub zasobu należy kierować do takiego konkretnego dostawcy usług lub komponentów.

Jeśli udostępniamy linki zewnętrzne, to takie linki są udostępniane wyłącznie jako zasób informacyjny, po prostu jako usługa zewnętrzna i tylko dla Twojej wygody. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie linki lub treści.

Wszystkie części składowe Oprogramowania pochodzące od podmiotów trzecich (komponenty) podlegają warunkom licencyjnym podmiotów trzecich.

Prawo Licencjobiorcy do używania takich Komponentów podmiotów trzecich jako części Oprogramowania lub w związku z nim podlega wszelkim obowiązującym warunkom licencji towarzyszącym takim Komponentom podmiotów trzecich w nich zawartych lub z nimi powiązanym, jak określono w niniejszym dokumencie.

W przypadku konfliktu między warunkami licencyjnymi takich Komponentów innych firm a niniejszymi Warunkami, postanowienia licencyjne dotyczące Komponentów innych firm mają pierwszeństwo w odniesieniu do powiązanych Komponentów innych firm.

Licencjobiorca niniejszym zgadza się na takie warunki związane z wykorzystywanymi treściami czy komponentami podmiotów trzecich.

Oprogramowanie jest dostarczane użytkownikowi bez wsparcia dla Komponentów innych firm, które są używane z Oprogramowaniem lub w połączeniu z nim, niezależnie od tego, czy są zainstalowane na serwerze użytkownika, czy w inny sposób, w kodzie źródłowym lub nie.


Reklama

Możemy wyświetlać reklamy. Nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

W trakcie korzystania z naszych Usług mogą być wyświetlane reklamy. Niemniej jednak nie popieramy ani nie monitorujemy żadnej z tych reklam ani ich treści, ani nie ponosimy odpowiedzialności za powyższe, nawet jeśli wydaje się, że jest z nami powiązana.

Wypowiedzenie

Możemy zakończyć świadczenie przez nas Usług na Twoją rzecz. Musisz zaprzestać korzystania z Usług w momencie rozwiązania przez nas umowy. Bierzesz odpowiedzialność za korzystanie z Motywu po rozwiązaniu z nami umowy. 

Możemy natychmiast wypowiedzieć niniejsze Warunki i/lub zawiesić Twoje prawo do dostępu lub korzystania z dowolnej części lub wszystkich Usług (w tym między innymi prawo do otrzymywania usług wsparcia i aktualizacji), według naszego wyłącznego uznania bez powiadomienia.

Po rozwiązaniu z nami umowy, masz obowiązek natychmiast zaprzestać korzystania z naszych Usług.

Każda sekcja zawierająca oświadczenie lub gwarancję będzie nadal obowiązywać, w tym wszelkie porozumienia lub zobowiązania w imieniu użytkownika do uiszczenia Opłat.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Tobie lub jakiejkolwiek stronie trzeciej w wyniku rozwiązania niniejszych Warunków lub zawieszenia lub innego ograniczenia korzystania z Usług.

Pamiętaj, że masz 12 miesięcy na pobranie plików po dokonaniu zakupu.

Ogólne warunki

Wszystkie pozwy są przyjmowane zgodnie z polskim prawem i w języku polskim, jeśli jakakolwiek część niniejszych warunków jest niewykonalna, nie ma to wpływu na inne części, możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych warunków i nie możesz wnieść pozwu zbiorowego przeciwko nam.

Prawo właściwe, jurysdykcja.

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na zawarte w nich zasady kolizyjne. Strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów polskich a dokładniej sądów mających swoją siedzibę miejscową w Gliwicach.

Stosowanie prawa międzynarodowego jest wyraźnie wyłączone, chyba że określone akty prawne mają zastosowanie niezależnie od tego wyłączenia.

Niezależnie od powyższego, jeżeli, w przypadku naruszenia lub groźby naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, możemy ponieść znaczną i nieodwracalną szkodę, której nie można satysfakcjonująco zrekompensować w kategoriach pieniężnych oraz że dostępne nam środki prawne mogą być w inny sposób niewystarczające, będziemy uprawnieni (oprócz wszelkich innych środków prawnych, do których możemy być uprawnieni na mocy prawa lub na zasadzie słuszności) do natychmiastowego wydania ex parte, bez kaucji, słusznego zadośćuczynienia, w tym, bez ograniczeń, zadośćuczynienia nakazowego, w dowolnej jurysdykcji na całym świecie.

Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie będziemy zobowiązani do złożenia kaucji jako warunku uzyskania lub skorzystania z takich środków i niniejszym zrzekasz się takiego wymogu lub warunku.

Wykonalność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne, takie postanowienie zostanie zreformowane tylko w zakresie niezbędnym do uczynienia go wykonalnym, a jeśli takie postanowienie zostanie jednak uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie uważane za dające się oddzielić od reszty niniejszych Warunków i nie spowoduje nieważności lub niewykonalności pozostałych Warunków.

Cesja

Możemy scedować niniejsze Warunki, w całości lub w części, według własnego uznania. Użytkownik nie jest uprawniony do cesji lub innego przeniesienia Warunków ani żadnych praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie nieautoryzowane cesje będą nieważne i nie będą miały mocy ani skutku.

Całokształt

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Tobą a nami w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu.

Niewykonanie przez nas jakichkolwiek praw przyznanych na mocy niniejszej Umowy lub podjęcie działań przeciwko Tobie w przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się możliwości późniejszej egzekucji praw lub dalszych działań w przypadku przyszłych naruszeń.

Wszystkie zrzeczenia praw z naszej strony muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Jakiekolwiek zrzeczenie się lub niewykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków w jednym przypadku nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek innego postanowienia lub takiego postanowienia w żadnym innym przypadku;

Niepodjęcie przez Państwa jakichkolwiek działań przeciwko nam w okresie jednego (1) roku od jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków zostanie automatycznie uznane za zrzeczenie się ich przez Państwo, chyba że inaczej stanowi prawo obowiązujące.

Brak pozwu zbiorowego

ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ NIE ANGAŻOWAĆ W ŻADNE POZWY ZBIOROWE PRZECIWKO NAM I ZGADZASZ SIĘ NA WYŁĄCZNIE OSOBISTE DOCHODZENIE SWOICH PRAW.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze strony internetowej i usług

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) połączenie internetowe oraz zastosowania najnowszych wersji najpopularniejszych przeglądarek w szczególności Edge, Firefox, Safari, Chrome,

b) zastosowanie oprogramowania do odczytu plików w formacie *.PDF, 

c) umożliwienie instalacji plików Cookies,

d) aktywne konto e-mail.

Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni zasad określonych w niniejszym dokumencie lub sprzęt, z którego korzysta nie spełnia wymagań technicznych określonych w niniejszym dokumencie, dalsze korzystanie ze Strony internetowej oraz z Usług nie jest możliwe.

Kim jesteśmy?

Właścicielem Astratic jest polska firma: Indeon Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie (44-196) przy ul. 26 Stycznia 2A/12, telefon kontaktowy: +48 574 064 084.

Potrzebujesz pomocy?

Dziękujemy!

Odpowiemy na Twoją wiadomość tak szybko jak to możliwe

Potrzebujesz pomocy? support-icon