Program Partnerski Astratic

Ostatnia aktualizacja: maj 2023.

Nasz Program Partnerski (dalej jako „Program” lub „Regulamin”) ma na celu zachęcenie Cię do promowania naszych produktów i przyprowadzenia przez Ciebie do nas nowych odbiorców. Zostaniesz wynagrodzony za swoje skuteczne działania. 

Pamiętaj, że powinieneś zapłacić wszystkie należne podatki, upewnić się, że masz odpowiednie ubezpieczenie i nie składać żadnych oświadczeń w naszym imieniu. Wypłacimy Ci uzgodnione przez nas kwoty w określonych przez nas terminach, po spełnieniu określonych warunków.
Zastrzegamy, że nasza odpowiedzialność wobec Ciebie jest ograniczona, jak określono w naszych Warunkach świadczenia usług, i że nie masz wyłączności ani my nie mamy wyłączności tj. możemy współpracować z innymi podmiotami, a ty możesz sprzedawać inne produkty.

W razie wątpliwości co do interpretacji niniejszego Regulaminu, powinieneś zwrócić się do nas w celu ich wyjaśnienia. 

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie. 

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają co następuje:

 • Organizatorem programu jest Indeon Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie (44-196), przy ul. 26 Stycznia 2A/12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511779, NIP 9691612614, REGON 361151937 o kapitale zakładowym 10.000,00 PLN w całości opłaconym. Organizator udostępnia swoje serwisy internetowe (Serwisy) dostępne pod adresami https://astratic.com/https://astratic.com/pl/, https://astratic.pl/ .
 • Partnerem jest podmiot, który łącznie spełnia następujące warunki:
  • jest osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnych albo osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, spełniającą wszystkie wymagania dotyczące Partnera określone w tym Regulaminie. 
  • jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą oraz czynnym podatnikiem podatku VAT lub podatnikiem zwolnionym z podatku VAT (przy czym podać on musi podstawę prawną upoważniającą go do zwolnienia); jeżeli przedsiębiorca posiada numer VAT to podanie numeru VAT przy rejestracji jest obowiązkowe
  • jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu. 
  • Partner posiada dostęp do Konta Panelu Astratic charakteryzującego się unikalnym loginem używanym  do logowania do Panelu Astratic. Konta o różnych loginach są osobnymi Kontami Panelu Astratic, nawet jeżeli abonentem konta jest ten sam podmiot. 
  • Partnerem nie może być pracownik, współpracownik Organizatora, ani osoba świadcząca na rzecz Organizatora pracę/usługi z zakresu rekrutacji, biurowo-administracyjne, sprzedaży produktów lub usług lub marketingu, a także członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, małżonkowie rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia). Zakaz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym odnosi się również do jednostek powiązanych z Organizatorem. Partner nie może polecić siebie samego jako potencjalnego Partnera.
  • UWAGA: Niniejszy program nie tworzy między nami żadnych relacji – jesteśmy niezależnymi podmiotami prawnymi: nie jesteś naszym pracownikiem ani nie ma między nami żadnej umowy spółki. Jeśli zaakceptujemy Twój udział w tym programie, jesteś niezależnym podmiotem. Partner wraz z rozpoczęciem udziału w Programie Partnerskim nie staje się pracownikiem, agentem ani przedstawicielem Organizatora. Nie ma też prawa podpisywać żadnych umów czy dokumentów w imieniu Organizatora. 
 • Umowa o Uczestnictwo w Programie Partnerskim (dalej: Umowa) to umowa między  Partnerem a Organizatorem, której przedmiotem jest promocja i reklama Usług Prowizyjnych Organizatora przez Partnera w celu ich Polecania, w zamian za możliwość otrzymania przez Partnera Prowizji (w przypadku Polecenia zakończonego zakupem Produktu). 
 • Tabela Prowizji określa: aktualne stawki Prowizji, opłaty za działania im podlegające, listy usług promowanych w Programie Partnerskim i in. Aktualna Tabela Prowizji dostępna jest w Serwisach Organizatora. Tabela Prowizji nie jest integralną częścią Regulaminu. 
 • Wybrane usługi z  świadczonych przez Organizatora:
  • Mogą stanowić podstawę przyznania Prowizji (Usługi Prowizyjne); 
  • Lista Usług Prowizyjnych zawarta jest w Tabeli Prowizji i ograniczona jest wyłącznie do usług tam wymienionych. Niewymienione usługi nie należą do tych grup. 
 • Jako Formę Elektroniczną (lub inaczej Drogę Elektroniczną) do przekazywania informacji określa się:
  • Jeżeli wiadomość wysyłana jest przez Organizatora, może zostać ona przekazana Partnerowi przez:
   • zamieszczenie ogłoszenia w Serwisach; 
   • wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Partnera przypisany do Konta w Panelu Astratic; 
   • rozpoczęcie i prowadzenie konwersacji poprzez nasz e-mail kontaktowy. 
  • Jeżeli wiadomość wysłana jest przez Partnera, może zostać ona przekazana  Organizatorowi poprzez rozpoczęcie i prowadzenie konwersacji poprzez nasz e-mail kontaktowy. 
 • Rejestracja (lub Zarejestrowanie) to założenie dla potencjalnego Partnera nowego Konta w Panelu partnerskim Astratic (dalej jako Konto w Panelu Astratic). Po założeniu Konta, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym potencjalny Partner staje się Partnerem. Rejestracja konta Partnera w Panelu Astratic nie następuje automatycznie, dopiero po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz akceptacji przez Organizatora, potencjalny Partner staje się Partnerem.
 • Klient to każda osoba fizyczna, prawna lub jednostkę organizacyjna, korzystająca  z Usług Organizatora, posiadająca Zarejestrowane Konto w Panelu Astratic, z tym że jeśli posiada ona więcej niż jedno Konto w Panelu Astratic – każde z tych Konto traktowane jest jako należące do odrębnego Klienta. 
 • Poziom Partnerstwa to poziom, które może uzyskać Partner w zależności od liczby Poleconych  przez niego Użytkowników. Poziom Partnerstwa jest tym większy im większa jest liczba Poleconych Użytkowników przez tego Partnera. Im wyższy Poziom Partnerstwa tym wyższa Prowizja. Aktualne warunki dotyczące możliwości uzyskania kolejnych Poziomów oraz wpływ  Poziomu na wysokość Prowizji zawarte są w Tabeli Prowizji, dostępnej na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Tabeli Prowizji nie stanowi zmiany Regulaminu.  

Zakres relacji

Jesteśmy niezależnymi kontrahentami. Nie możesz udostępniać swojego konta innym.

Przystępując do programu, za naszą zgodą, zostaniesz wyznaczony jako Partner bez wyłączności i będziesz działać w celu polecania nowym potencjalnym klientom zakupu naszych produktów i usług. Jako nasz podmiot stowarzyszony nie możesz przedstawiać się jako część Astratic (ani firmy będącej właścicielem Astratic) i nie możesz tworzyć żadnych zobowiązań w imieniu Astratic (ani jako firmy będącej właścicielem Astratic).

Twój udział jest osobisty, działasz samodzielnie, co oznacza, że ​​nie możesz mieć swoich partnerów ani dzielić się z kimś swoimi Prowizjami.

Jeśli uznamy, że Twoje materiały promocyjne są problematyczne, obraźliwe, nielegalne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, możemy zakończyć Twój udział w Programie, w związku z czym nie będziesz uprawniony do żądania od nas odszkodowania.

Oświadczasz i gwarantujesz, że możesz uczestniczyć w programie i nie istnieją żadne prawne uregulowania przeciwko temu. Oświadczasz, że będziesz działać wyłącznie w sposób zgodny z prawem, w dobrej wierze i że biorąc w nim udział nie będziesz naruszał żadnych praw własności intelektualnej ani nie będziesz stosował nieuczciwych praktyk rynkowych.

Współpraca w ramach Programu Partnerskiego realizowana jest na podstawie Umowy. Stronami Umowy są: Organizator i Partner identyfikowany loginem Konta w Panelu Astratic. 

Jeden podmiot może mieć więcej niż jedno Konto w Panelu Astratic, ale konta te są całkowicie odrębne i udział podmiotu w Programie Partnerskim dla każdego Konta Panelu traktowany jest jako zawarcie odrębnej Umowy, a podmiot taki traktowany jest jako odrębny Partner dla każdego Konta Panelu. W szczególności dotyczy to wszelkich rozliczeń pomiędzy Organizatorem a Partnerem, w tym przyznawania Prowizji. 

Partner zobowiązany jest do podania w profilu Konta Panelu Astratic danych, zgodnych z  prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich. Dotyczy to także aktualizacji danych Partnera. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest niezbędna aby Umowa została zawarta. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 

O wszelkich zmianach danych, w tym danych zapisanych w profilu Konta Panelu Astratic, Partner obowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora przesyłając na adres korespondencyjny Organizatora odpowiednią informację. Aktualizacja danych powinna zostać  przeprowadzona niezwłocznie po ich zmianie, w szczególności dotyczy to adresu e-mail Partnera. 

Cesja Umowy przez Partnera nie jest możliwa. Nie jest możliwe połączenie posiadanych przez ten sam podmiot odrębnych kont Partnerskich w  jedno konto ani cesja praw i obowiązków pomiędzy tymi kontami. 

Za wszelkie skutki braku aktualizacji danych przez Partnera, podania danych nieprawidłowych  lub niezgodnych z prawdą odpowiada wyłącznie Partner.

Materiały promocyjne i własność intelektualna

Szanuj naszą własność intelektualną; dajemy Ci ograniczone pozwolenie na jej wykorzystywanie. Wszelkie treści Partnera, które promują, reklamują lub w innym zakresie przekazują informacje o Usługach świadczonych przez nas to Materiały Promocyjne

Zastrzegamy, że Prawa Własności Intelektualnej do wszelkich Materiałów Promocyjnych, znaku towarowego, nazwy marki, przysługują wyłącznie Organizatorowi. Zapewniamy naszym podmiotom stowarzyszonym ograniczoną, tymczasową, niewyłączną, nieprzenoszalną, niepodlegającą sublicencjonowaniu licencję na korzystanie z naszego znaku towarowego, nazwy marki i Materiałów Promocyjnych, a taka licencja jest ograniczona wyłącznie do wykorzystania w celu promowania naszych produktów i usług z naszych dozwolonych banerów zgodnie z naszymi Wytycznymi dotyczącymi znaków towarowych Astratic.

Oznacza to, że nie możesz korzystać z naszych praw własności intelektualnej z inną nazwą marki lub jako pakiet projektów. Oznacza to również, że nie możesz pozwolić innym na korzystanie z treści, na których wykorzystywanie udzieliliśmy Ci licencji.

Możesz używać wyłącznie dozwolonych banerów i materiałów promocyjnych, które udostępniamy w ramach naszej galerii.

Wszystkie Materiały Promocyjne przedstawiające ceny powinny w dowolnym momencie odzwierciedlać aktualne ceny i rabaty.

Promocja i reklama 

Każda aktywność Partnera, która związana jest z zachęcaniem potencjalnego Klienta do  skorzystania z Usług Organizatora (w tym także reklama jego usług) to Promocja.
Możesz decydować jak promujesz nasze usługi o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. Promocja  powinna odbywać się, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu dotyczącymi Materiałów promocyjnych i własności intelektualnej w tym zgodnie z naszymi Wytycznymi dotyczącymi znaków towarowych Astratic. Zwracaj szczególną uwagę na aktualność przekazywanych informacji. 

Jako Partner jesteś odpowiedzialny za wszystkie Materiały Promocyjne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści dotyczące dowolnego aspektu Programu Partnerskiego lub Usług Prowizyjnych opublikowanych poza jego Serwisami. 

Mamy prawo do monitorowania Materiałów Promocyjnych i zakazania rozpowszechniania wybranych z nich, także bez podania przyczyny. 

Jako Partner masz obowiązek natychmiast usunąć wskazane przez nas Materiały  Promocyjne, w szczególności te, które stanowią Zakazane Sposoby Promocji. Jeżeli nie usuniesz wskazanych Materiałów Promocyjnych w czasie podanym w zdaniu poprzedzającym, możemy Zawiesić Konto, a w przypadku rażących naruszeń (w szczególności, gdy Materiały Promocyjne stanowią Zakazane Sposoby Promocji) rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

Nie wolno Ci Promować naszych Usług przy użyciu Zakazanych Sposobów Promocji, którymi są w szczególności: 

 • Nieuczciwe pozycjonowanie Materiałów Promocyjnych w wyszukiwarkach internetowych,  w szczególności przez użycie niedozwolonych technik pozycjonowania, takich jak systemy wymiany linków (SWL), używanie słów kluczowych niezwiązanych z treścią strony, w szczególności w meta-tagach. 
 • Umieszczanie Linku Partnerskiego aktywowanego automatycznie po wejściu w Materiały Promocyjne lub w inne miejsce (np. otworzenie wiadomość e-mail).  
 • Promowanie lub reklamowanie Usług na grupach dyskusyjnych, forach i innych miejscach  w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli. 
 • Uzależnianie możliwości kliknięcia na Link Partnerski od dokonania jakichkolwiek  czynności, chyba że są one niezbędne do korzystania z Materiałów Promocyjnych (np.  rejestrację w serwisie internetowym Partnera). 
 • Modyfikowanie kodu linku partnerskiego przez zmianę jego funkcjonalności.
 • Umieszczanie w Materiałach promocyjnych treści, które naruszałyby prawa osób trzecich, przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Regulaminu, zasady  współżycia społecznego, dobre obyczaje, normy moralne i obyczajowe (w tym treści  pornograficzne lub erotyczne). 
 • Wszelkie działania prowadzące do naruszenia naszych praw lub interesów. 
 • Podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu sztuczne zawyżanie Prowizji. 
 • Powielanie Stron zawierających Materiały promocyjne w wielu miejscach, w celu  zwiększenia jej popularności w wyszukiwarkach (tzw. zduplikowany kontent).  
 • Wysyłanie niezamówionych informacji handlowych z Materiałami Promocyjnymi (spamu).
 • Dopuszczanie się czynów nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwych praktyk rynkowych, agresywna lub natarczywa Promocja, w szczególności osobom, które sobie tego nie życzą.

Zasady promowania 

Jako Polecanie należy uznać każdą czynność Partnera (w tym również Nowego Partnera poleconego przez Partnera oraz Kolejnego Nowego Partnera poleconego przez Nowego Partnera), która jest zgodna z niniejszym Regulaminem i doprowadzi do skutecznego zakupu Produktu lub Usługi Prowizyjnej przez Klienta z użyciem Sposobu Promocji zgodnie z Tabelą Prowizji. 

Użytkownik Polecony to Klient, który skorzystał z Produktu lub Usługi Prowizyjnej oferowanej przez Organizatora i Zarejestrował się w Serwisie Organizatora z Polecenia Partnera, Nowego Partnera lub Kolejnego Nowego Partnera. 

Jako Partner masz do dyspozycji następujące Sposoby Promocji

 • Link Partnerski jest to Sposób Promocji polegający na tym, że potencjalny Klient może trafić do Serwisu Organizatora i zakupić Produkt lub Usługę Prowizyjną, przez wejście na udostępniony potencjalnemu Klientowi przez Partnera adres URL zawierający Identyfikator Partnera: Sposobem śledzenia kwalifikowanych potencjalnych klientów jest umieszczenie linku afiliacyjnego, który zawiera należące do Partnera tagi śledzenia, piksele i kod, który może wygnerować Panelu. 
 • Na prośbę Partnera, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Organizatora, Organizator może wygenerować kod zniżkowy (dalej jako Kod Partnerski) przypisany do Partnera, w ten sposób Partner może swoim Klientom podarować zniżkę np. 5% czy 10%, ale zarazem Organizator w takim wypadku odpowiednio zmniejszy Prowizję Partnera, który wygenerował Kod Partnerski o taki sam procent.

Jako Partner dysponujesz możliwością zmiany Linku Partnerskiego przy czym dokonanie takiej zmiany skutkuje – z chwilą jej dokonania – dezaktywacją poprzednio wykorzystywanego Linku Partnerskiego.  

Link Partnerski zawiera Identyfikator Partnera pozwalający Organizatorowi  jednoznacznie przyporządkować Użytkownika Poleconego do Partnera. 

Polecenie zostaje uznane za skutecznie wykonane przez danego Partnera w przypadku, gdy Użytkownik Polecony prawidłowo i zgodnie z Warunkami świadczenia usług rozpoczął  korzystanie z Usługi Prowizyjnej, która została Zarejestrowana przez Organizatora z użyciem jednego ze Sposobów Promocji wymienionych w niniejszym Regulaminie.

Partner może polecić Nowego Partnera. Polecenie zostaje uznane za skutecznie wykonane przez danego Partnera oraz Nowego Partnera w przypadku, gdy Partner polecił Nowego Partnera, który skutecznie doprowadził do tego, że Użytkownik, zgodnie z Warunkami świadczenia usług, rozpoczął korzystanie z Usługi Prowizyjnej, która została Zarejestrowana przez Organizatora z użyciem jednego ze Sposobów Promocji wymienionych w niniejszym Regulaminie. 

Nowy Partner może polecić Kolejnego Nowego Partnera. Polecenie zostaje uznane za skutecznie wykonane przez Partnera, Nowego Partnera oraz Kolejnego Nowego Partnera, jeśli Kolejny Nowy Partner (polecony przez Nowego Partnera) skutecznie doprowadził do tego, że Użytkownik, zgodnie z Warunkami świadczenia usług, rozpoczał korzystanie z Usługi Prowizyjnej, która została Zarejestrowana przez Organizatora z użyciem jednego ze Sposobów Promocji wymienionych w niniejszym Regulaminie.

W każdym przypadku zastosowanie znajdą postanowienia aktualnej Tabeli Prowizji.

Jeżeli podczas Rejestracji Serwis rozpozna użycie więcej niż jednego Sposobu Promocji, to Polecenie zostanie uznane za wykonane wyłącznie przez Partnera, do którego  przypisany był Identyfikator Partnera z ostatniego Sposobu Promocji użytego przez potencjalnego Klienta. 


Prowizja

Zapłacimy prowizję tylko za skuteczne polecenia i zgodnie z określonym pomiarem plików cookies. Oznacza to, że możemy zapłacić tylko za klientów, co do których możemy zmierzyć, że zakupili Produkt lub Usługę prowizyjną na podstawie Twojego Polecenia.

Możemy zmienić wysokość prowizji w dowolnym momencie według własnego uznania, co zostanie uwzględnione w Tabeli Prowizji i nie stanowi zmiany Regulaminu. Takie zmiany nie będą działać wstecz.

Prowizja obliczana jest jako procent od Kwot Prowizyjnych.

Zapłacimy prowizję tylko za zakwalifikowane przez nas leady. Zakwalifikowany lead to nowy klient, który zakupił oferowaną przez nas Usługę Prowizyjną lub Produkt w ciągu określonego czasu (do 60 dni) od kliknięcia w umieszczony przez Partnera Link Afiliacyjny albo od użycia Kodu Partnerskiego umieszczonego przez Partnera; wszystko to, pod warunkiem, że nie zostaliśmy przedstawieni temu klientowi przez żaden inny podmiot lub że nie zakupił on oferowanej przez nas Usługi Prowizyjnej (lub Produktu) z własnej woli przed kliknięciem w umieszczony przez Partnera Link Afiliacyjny albo przed użyciem Kodu Partnerskiego umieszczonego przez Partnera. Nie zapłacimy prowizji za polecenie samego siebie, czy też korzystanie z Programu Partnerskiego w celu uzyskania rabatów.

Prowizja zostanie obliczona z naszych przychodów netto pomniejszonych o podatki, obciążenia zwrotne, anulowania, nieściągalne należności, koszty windykacji, koszty rozliczenia i płatności dokonane w celu pobrania płatności, a pochodzących z zakupów przez klientów Usług Prowizyjnych do których doszło na podstawie Poleceń Partnera.

Sposobem śledzenia kwalifikowanych potencjalnych klientów jest umieszczenie Linku Afiliacyjnego, który zawiera tagi śledzenia, piksele i Kod Partnera, który mu dostarczamy.

Zgadzając się na współpracę z nami, Partner zgadza się jednocześnie, że nasze księgi i rejestry są uważane za dokładne, a nasze śledzenie jest ostateczne.

Kwota Prowizyjna to kwota netto zapłacona Organizatorowi przez Użytkownika Poleconego spełniająca łącznie wszystkie poniższe warunki: 

 • Jest opłatą za korzystanie przez Użytkownika Poleconego z Usługi Prowizyjnej lub Produktu uwzględniającą wszystkie udzielone bonifikaty, zniżki, rabaty, upusty i skonta, oraz zwyżki, w Okresie Prowizyjnym. 
 • Opłata za korzystanie przez Użytkownika Poleconego z Usługi Prowizyjnej została przez Użytkownika Poleconego prawidłowo i w całości zapłacona w terminie i nie została zwrócona przez Organizatora. 

Kwoty Prowizyjne w szczególności nie obejmują Usług niebędących Usługami Prowizyjnymi wymienionymi w Tabeli Prowizji, kar umownych, odsetek, odszkodowań oraz wszelkich należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Klienta, czynu niedozwolonego lub bezpodstawnego wzbogacenia lub należności za bezumowne korzystanie z Usług Prowizyjnych oferowanych przez Organizatora.

Okresy Prowizyjne oraz Wysokość Prowizji w nich obowiązujące określone są w Tabeli Prowizji

Za datę, w której Kwota Prowizyjna jest zapłacona, uważa się dzień zaksięgowania tej kwoty  przez Organizatora. 

Wysokość Kwoty Prowizji, która zostanie obliczona, zależy łącznie od: 

 • Wynikającej z Tabeli Prowizji podstawy obliczenia zależnej od:
  • Rodzaju Usługi Prowizyjnej (o ile Organizator przewidział więcej rodzajów Usług Prowizyjnych), 
  • Okresu Prowizyjnego, w którym zawarty jest okres Usługi Prowizyjnej, 
 • Poziomu Partnerstwa posiadanego przez Partnera, 
 • Poziomu prowizji posiadanego przez Partnera. 

Obliczenie Prowizji, która zostanie przyznana, następuje w dniu Zapłacenia Kwoty Prowizyjnej Partnerowi na podstawie aktualnej w tym dniu Tabeli Prowizji. Decyduje zawsze Poziom Partnerstwa, Poziom prowizji oraz Tabela Prowizji z dnia zapłaty (data obciążenia rachunku bankowego Organizatora). 

Organizator zastrzega sobie możliwość obliczenia Prowizji w późniejszym terminie w przypadku napotkania problemów. Obliczenie zostanie wykonane niezwłocznie po usunięciu przeszkody w obliczaniu. 

Sposoby wykorzystania Prowizji. 

Obliczona Prowizja może być – wedle wyboru Partnera,  dokonywanego w zakładce Programu Partnerskiego (Panel), wedle aktualnej konfiguracji ustawień, wykorzystana na jeden z kilku celów: 

 • dodanie do Salda Prowizji. Organizator ma prawo wstrzymać dodanie do Salda Prowizji Obliczonej w przypadku wątpliwości co do okoliczności będących podstawą jej naliczenia;
 • rabat dla Klienta. 

Saldo Prowizji to aktualna kwota Prowizji, która nie została jeszcze wykorzystana przez danego Partnera. Kwoty Prowizji obliczone, ale nie dodane do Salda Prowizji, nie mogą być wykorzystywane przez  Partnera. 

Obliczona Prowizja – dodawana jest do Salda Prowizji Partnera, który dokonał Polecenia danego Klienta (który to zakupił Produkt lub Usługę Prowizyjną) oraz Partnera, za pośrednictwem którego dany podmiot, który stał się Nowym Partnerem jak i Kolejnym Nowym Partnerem (który stał się nimi dzięki poleceniu przez Nowego Partnera)  i jeden z nich doprowadził do skutecznego zakupu Produktu lub Usługi. Zasada ta nie znajduje zastosowania do Partnerów poleconych przez Kolejnego Nowego Partnera.

Nie jest możliwe przeniesienie wartości Salda Prowizji między różnymi Partnerami ani pomiędzy odrębnymi różnymi kontami tego samego Partnera (nawet jeżeli są to różne konta należące do jednego podmiotu). 

W przypadku dodania na Saldo Prowizji nieprawidłowo dodanych kwot Prowizji, a także w razie zwrotu przez Organizatora Kwot za Usługi Prowizyjne, od których została naliczona Prowizja Klientowi Poleconemu, naliczona Partnerowi Prowizja jest nienależna i podlega zwrotowi Organizatorowi. W pierwszej kolejności zwrot następuje przez potrącenie kwoty zwrotu z Salda Prowizji. W przypadku braku wystarczających środków na Saldzie Prowizji, Partnerowi zostanie  wystawiona faktura na usługę zasilenia Salda Prowizji do wymaganego poziomu.  Faktura opiewa na kwotę netto równą wysokości środków koniecznych do zasilenia Salda Prowizji. Przepisy o zwrocie Prowizji, o których mowa w zdaniach poprzedzających stosuje się także w przypadku odstąpienia przez Organizatora od umowy z przyczyn leżących po stronie Partnera.

Partnerowi nie przysługuje Prowizja za Polecanie kolejnych Klientów, których właścicielem Kont jest Partner (ten sam podmiot). Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Prowizji Partnerowi za rejestrację kont, o których mowa zdaniu poprzedzającym, wyłącznie na podstawie indywidualnych ustaleń z każdym  Partnerem. 

Organizator ma prawo przeprowadzania akcji promocyjnych, w ramach których Partnerom może przysługiwać dodatkowa Prowizja. 

Wynagrodzenie 

Zgromadzona kwota na Saldzie Prowizji, może zostać wypłacona Partnerowi w formie  Wynagrodzenia. Aby kwota Wynagrodzenia mogła być wypłacona, zgromadzona kwota na Saldzie Prowizji powinna (łącznie) osiągnąć co najmniej Koszt Obsługi Przelewu Wychodzącego oraz Minimalny Próg Wynagrodzenia. Minimalny Próg Wynagrodzenia wynosi odpowiednio 100 $ (dla Poleceń dotyczących Produktu znajdującego się na https://astratic.com/) albo 400 PLN (dla Poleceń dotyczących Produktu znajdującego się na https://astratic.com/pl/). W przypadku, gdy Twoja prowizja jest niższa, będziesz musiał poczekać, aż prowizja osiągnie co najmniej Minimalny Próg Wynagrodzenia i Koszt Obsługi Przelewu Wychodzącego, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Do tego czasu oczekiwana płatność nie jest zobowiązaniem od nas wobec Ciebie, ale oszacowaniem przyszłych przychodów. Płacimy naszym Partnerom co miesiąc, gdy ich prowizje osiągną próg, który został wskazany powyżej. Płatności dokonuje się za pośrednictwem PayPal, przelew bankowy lub innej uzgodnionej przez nas metody. Do czasu dokonania płatności kwoty określone na Twoim koncie nie są uważane za dług i nie zostaną wypłacone, dopóki nie osiągniesz tego progu. Partner jest zobowiązany do poniesienia wszelkich podatków i wydatków związanych z płatnością (np. opłata pobierana przez PayPal, opłaty bankowe itp.), w tym wszelkie opłaty, które mogą zostać poniesione przez Twój bank.

Wypłata Wynagrodzenia może zostać obciążona Kosztem Obsługi Przelewu Wychodzącego. Koszt Obsługi Przelewu Wychodzącego pobierany jest z Salda Prowizji. 

Wynagrodzenie płatne jest: 

 • W momencie wystąpienia przez Partnera z wnioskiem o wypłatę wraz z fakturą, na której termin płatności wynosi nie mniej niż 30 dni od dnia dostarczenia jej Organizatorowi,
 • Na rachunek bankowy wskazany na fakturze dostarczonej Organizatorowi lub za pośrednictwem PayPal (w tym ostatnim wypadku: Partner ma obowiązek podać na fakturze, którą przesyła, adres e-mail jego konta PayPal, na które ma zostać przekazana zapłata). 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeśli Wynagrodzenie zostało przelane na podany przez Partnera lecz nieodpowiedni rachunek bankowy lub nieodpowiednie konto PayPal (jak również niewłaściwy adres e-mail który Partner podał na fakturze).

Jeżeli Partner nie zgromadził Prowizji, która byłaby wyższa niż Minimalny Próg Wynagrodzenia i Koszt Obsługi Przelewu Wychodzącego, to okres rozliczeniowy wydłużany jest o kolejny miesiąc do czasu zgromadzenia co najmniej kwoty równowartości Minimalnego Progu WynagrodzeniaKosztu Obsługi Przelewu Wychodzącego. To samo ma zastosowanie do kolejnych miesięcy. 

Wypłata Wynagrodzenia następuje wyłącznie na podstawie faktury, która musi spełniać  łącznie wszystkie wymienione warunki: 

 • Została wystawiona i dostarczona Organizatorowi wyłącznie w formie elektronicznej  i została doręczona Organizatorowi przez wyznaczony do tego celu formularz w Panelu (jeśli Organizator udostępnił taki formularz) lub na adres e-mail [email protected]
 • Wystawiona jest przez Partnera zgodnie ze wzorem dostępnym w Panelu (faktura nie musi wyglądać dokładnie tak jak wzór udostępniony w Panelu, jednak zachowane muszą być na niej wszystkie pola);
 • Wystawiona jest na wartość netto nie mniejszą niż kwota Minimalnego Progu Wynagrodzenia i nie większą niż kwota dostępna na Saldzie Prowizji pomniejszona o Koszt Obsługi Przelewu Wychodzącego; 
 • Posiada termin płatności upływający nie wcześniej niż 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi prawidłowo wystawionej faktury. 

Za dzień zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora. 

Organizator wyraża zgodę na wystawianie przez Partnera i przesyłanie faktur w formie elektronicznej w sposób opisany wyżej. 

Partner zgadza się na to, że Organizator potrąci wszelkie kwoty, które Partner może być winien Organizatorowi, z wszelkich przyszłych płatności i Salda Prowizji.

Każda ze stron ponosi własne wydatki, a prowizja, do której Partner jest uprawniony, jest jedyną płatnością, jaką otrzymuje w związku ze sprzedażą Usług Prowizyjnych.

Wynagrodzenie Partnera to określony w Tabeli Prowizji % przychodu ze: sprzedaży własnej Usług prowizyjnych lub/i sprzedaży Usług prowizyjnych dokonanej przez Nowych partnerów lub/i Kolejnych Partnerów.

Wynagrodzenie Nowego Partnera polecającego to określony w Tabeli Prowizji % przychodu ze sprzedaży własnej Usług prowizyjnych lub/i sprzedaży Usług prowizyjnych dokonanej przez Nowych partnerów lub/i Kolejnych Partnerów.

Zawieszenie

W każdym przypadku, gdy podejrzewamy naruszenie niniejszego Regulaminu oraz Warunków świadczenia usług dotyczących Astratic (w szczególności  w przypadku stosowania Niedozwolonych Form Promocji), możemy zawiesić Twoje konto, dopóki nie otrzymamy od Ciebie wystarczających dowodów, które wskazują, że nie doszło do naruszenia tych warunków. W takim przypadku możemy zażądać sprawdzenia Twoich ksiąg i rejestrów przed przywróceniem.

Podczas trwania Zawieszenia Konta Partnera: 

 • Partnerowi może zostać ograniczony dostęp do Panelu Astratic, w szczególności do zakładek pozwalających zarządzać środkami zgromadzonymi na Saldzie Prowizji. 
 • Prowizja nie jest obliczana ani dodawana do Salda Prowizji. Prowizja, która nie została  naliczona w czasie trwania Zawieszenia Konta Partnera, przepada i nie będzie naliczona po odwieszeniu konta.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Partnera (lub popełnienia czynu  niedozwolonego), niezależnie od faktu Zawieszenia Konta, Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania kwot należnych Partnerowi tytułem Prowizji do wysokości obejmującej łącznie: 

 • Poniesioną lub prawdopodobną szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego  wykonania Umowy (jak i czynu niedozwolonego) wraz z odsetkami oraz kosztami procesu; 
 • Prowizję, wobec której istnieją wątpliwości co do zasadności jej naliczenia. 

Organizator powiadamia w Formie Elektronicznej o Zawieszeniu Konta Partnera niezwłocznie po  dokonaniu zawieszenia wraz z podaniem przyczyny zawieszenia oraz Liście Czynności do Odblokowania Konta, które musi wykonać Partner, aby konto zostało odwieszone.  


Organizator nie ma obowiązku powiadomienia o zamiarze Zawieszenia Konta, jeśli zachodzi  którakolwiek z poniższych okoliczności: 

 • Brak zawieszenia Konta grozi Organizatorowi lub osobie trzeciej szkodą;
 • Natychmiastowe zawieszenie Konta jest oczywiście uzasadnione; 
 • Organizator otrzymał oficjalne (urzędowe lub sądowe) zawiadomienie o bezprawnym charakterze działalności  Partnera.  

O ile nie zachodzą inne przesłanki Zawieszenia Konta lub wypowiedzenia Umowy, to w przypadku wykonania przez Partnera  wszystkich żądań zawartych w Liście Czynności do Odblokowania oraz potwierdzeniu zobowiązania do przestrzegania postanowień Regulaminu w przyszłości, konto Partnera zostaje odwieszone. 

W przypadku niewykonania przez Partnera czynności wymienionych na Liście Czynności do  Odblokowania w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o Zawieszeniu Konta Partnera, Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na 30 dzień od dnia tego powiadomienia. 

Zakończeniu umowy

Każda ze Stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyn, z miesięcznym okresem wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

W przypadku naruszenia przez Partnera istotnego postanowienia Umowy (w szczególności  stosowania Niedozwolonych Form Promocji): 

 • możemy rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
 • możemy anulować dotychczas przyznaną i skumulowaną kwotę na Saldzie Prowizji.

W przypadku zajścia zdarzenia będącego podstawą rozwiązania Umowy ze skutkiem  natychmiastowym niezależnie od faktu Zawieszenia Konta, Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania kwot należnych Partnerowi tytułem Prowizji do wysokości łącznie: 

 • poniesionej lub prawdopodobnej szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego  wykonania Umowy (jak i czynu niedozwolonego) wraz z odsetkami oraz kosztami procesu; 
 • Prowizji, wobec której istnieją wątpliwości co do zasadności jej naliczenia. 

Partner może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jego braku  akceptacji zmian tego Regulaminu lub Tabeli Prowizji. 

Rozwiązanie umowy następuje w Formie Elektronicznej poprzez dostarczenie Stronie zawiadomienia o takim wypowiedzeniu (na konto e-mail); w stosunku do Partnera będzie to e-mail wysłany na konto z którego zgłosił się do Programu, a które zostało podane w Panelu.

Najpóźniej w dniu zakończenia Umowy lub w przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem  natychmiastowym Partner zobowiązany jest natychmiast: 

 • usunąć jakiekolwiek informacje o Organizatorze ze wszystkich Materiałów Promocyjnych (Kiedy kończymy naszą relację, musisz zaprzestać korzystania ze wszystkich naszych praw własności intelektualnej).
 • wykorzystać wszystkie środki zgromadzone na Saldzie Prowizji, za wyjątkiem sytuacji rozwiązania przez Organizatora Umowy z Partnerem ze skutkiem natychmiastowym (wówczas środki przepadają).

W przypadku niewykorzystania przed rozwiązaniem Umowy środków zgromadzonych przez  Partnera na Saldzie Prowizji, niewykorzystane środki przepadają i nie podlegają zwrotowi.

Jeśli Klient w wyniku Polecenia dokona zakupu Usługi Prowizyjnej lub uiści kwoty na rzecz Organizatora po zakończeniu Umowy z Partnerem, to Partnerowi nie przysługuje jakakolwiek Prowizja od tychże kwot. 

Po rozwiązaniu z powodu naruszenia (poza rozwiązaniem z powodu braku aktywności) zatrzymamy wszystkie środki na Twoim koncie: nie zostaną Ci one wypłacone.

Wypowiedzenie z powodu braku aktywności

Jeśli Twoje konto jest nieaktywne przez okres minimum 6 miesięcy, zamkniemy Twoje konto i zapłacimy zaległe saldo tylko wtedy, gdy spełnione zostaną warunki do wypłaty wskazane w niniejszym Regulaminie (w tym Minimalny Próg Wynagrodzenia i Koszt Obsługi Przelewu Wychodzącego).

W przypadku, gdy uznamy, że Twoje konto jest nieaktywne, co oznacza, że nie zarabiało prowizji ani nie otrzymało żadnych wizyt za pomocą Twojego linku polecającego przez okres minimum 6 miesięcy, możemy podjąć decyzję o zamknięciu Twojego konta. W takim przypadku Twoje oczekujące Saldo, jeśli nie przekracza Minimalnego Progu Wynagrodzenia i Kosztów Obsługi Przelewu Wychodzącego, nie zostanie wypłacone. Nie skorzystamy z tego prawa bez powiadomienia Ciebie o tym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, co daje czas na wprowadzenie na rynek i promowanie linków polecających oraz przywrócenie statusu „aktywnego”.

Złośliwe użycie

Dopóki uczestniczysz w programie, nie możesz dostarczać żadnej stronie trzeciej kopii produktu Astratic ani tworzyć od niego produktów/utworów pochodnych. Ma to na celu zapewnienie, że cała dystrybucja Astratic odbywa się wyłącznie za pośrednictwem naszych oficjalnych kanałów i bez żadnych tylnych drzwi, zmian lub wstawiania złośliwego kodu. Zatem: Nie zachowuj się źle i utrzymuj naszą dobrą reputację. Nie rozprowadzaj produktu Astratic na własną rękę.

Wszelkie utworzone przez Ciebie dzieła, które wykorzystują zarówno własność intelektualną, jak i Twoją własną (na przykład film promocyjny z naszym logo), muszą zostać zniszczone lub usunięte. 

Złe praktyki

Bez ograniczania naszych Wytycznych dotyczących znaków towarowych Astratic, uważamy poniższe za „złe praktyki”, które są zabronione i spowodują automatyczne zakończenie Twojego uczestnictwa w tym programie, a także przepadek wszystkich kwot, do których masz prawo.

Pamiętaj, że jeśli w dowolnym momencie uznamy, że działałeś w złej wierze lub nielegalnie, możemy również anulować Twój udział i wstrzymać wszystkie płatności.

Za złe praktyki uważa się: (i) stosowanie oszukańczych praktyk, zachęcanie użytkowników do klikania banerów lub korzystanie z jakichkolwiek zautomatyzowanych środków w celu generowania ruchu; (ii) prezentowanie się jako część Astratic; (iii) używanie marki Astratic, z naruszeniem Wytycznych dotyczących znaków towarowych Astratic podczas prezentowania niedozwolonych banerów lub podczas używania marki Astratic jako części nazwy domeny, nazwy witryny internetowej, banerów lub w jakiejkolwiek formie płatnej reklamy (na przykład kampanie PPC); (iv) używanie nazw domen, które sugerują jakikolwiek link do marki Astratic, w tym słowo „Astratic” lub podobnie brzmiące, wyglądające lub wpisane nazwy; (v) spamowanie; (vi) kupowanie ruchu; (vii) używanie płatnego wyszukiwania lub reklam opartych na słowach kluczowych z wykorzystaniem naszych Praw własności intelektualnej lub nazwy marki w celu kierowania ruchu do Twojej witryny lub do banerów; (viii) wprowadzanie jakichkolwiek zmian we wtyczce Astratic lub umieszczanie tagów, pikseli i kodów w elementach niezwiązanych z Astratic; (ix) oferowanie kuponów lub rabatów bez naszej zgody; (x) oferowanie innym części swojej prowizji; (xi) umieszczanie swojego unikalnego linku partnerskiego w motywach, szablonach, na pulpicie nawigacyjnym WordPress i/lub dowolnym innym oprogramowaniu WordPress; (xii) używanie słów takich jak „oferta”, „wyprzedaż” lub „rabat” w zwodniczy sposób lub w sposób stwierdzający, że istnieje jakakolwiek zniżka, rabat, zwrot gotówki lub inna obniżona płatność za usługi, gdy ich nie ma.

Wszystkie witryny internetowe, których używasz do promowania Astratic, muszą mieć wyraźną politykę prywatności, która jest akceptowalna zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie prywatności, a także zawierać wyraźne powiadomienie o gromadzeniu danych przez nas za pomocą tagu, piksela i kodu.

Ta lista nie jest wyczerpująca i możemy zablokować wszelkie praktyki, które naszym zdaniem są złe i z tego powodu zamknąć lub zawiesić Twoje konto. Złe praktyki obejmują również wszelkie nielegalne lub nieautoryzowane reklamy, naruszające prawa własności intelektualnej, naruszające prywatność użytkowników lub w inny sposób wykorzystujące reklamy z naruszeniem lokalnych przepisów i regulacji.

Klauzula poufności

Nie mów innym, ile zarobiłeś na programie.

Nasza współpraca jest poufna; co oznacza, że Twoja prowizja jest poufna, a fakt, że zapłaciliśmy Ci już nie. Powinieneś dodać informację, jeśli jest to wymagane przez prawo, że otrzymujesz prowizję za każde kliknięcie w nasz baner, ale nie powinieneś mówić innym, jaka jest twoja konkretna prowizja.

Decydując się na uczestniczenie w niniejszym programie zobowiązujesz się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskałeś w związku z tym, włączając w to informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, organizacyjne naszego przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą jak i dane związane z naszym systemem teleinformatycznym (są one naszą Tajemnicą przedsiębiorstwa). W szczególności są to wszelkie informacje dotyczące Prowizji (w tym jej wysokości), wypłat Wynagrodzenia, potrąceń, odliczeń. 

Klauzula ta stanowi podjęcie przez nas niezbędnych działań w celu zachowania wskazanych w niej informacji w poufności, w rozumieniu art. 11 ust. 4 polskiej ustawy z  16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211). 

Obowiązki, o których mowa w niniejszej klauzuli są nieograniczone w czasie i obowiązują również po zakończeniu Umowy. 

Ochrona danych osobowych 

Twoje dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr  119, s. 1) oraz Ustawy o ochronie danych  osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 

Decydując się na uczestniczenie w niniejszym programie  wyrażasz zgodę na publikację danych o sobie (również Twojego wizerunku) oraz na pokazywanie Twoich Materiałów  Promocyjnych w materiałach promocyjnych i wszelkich publikacjach reklamujących  lub promujących jakiekolwiek nasze usługi. 

Wyłączenie Odpowiedzialności Organizatora 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

 • brak zarejestrowania Klienta w Serwisie; 
 • brak zapłaty kwot na rzecz Organizatora przez Użytkownika Poleconego; 
 • brak możliwości uznania zarejestrowanego Klienta jako Użytkownika Poleconego w wyniku usunięcia lub zmodyfikowania jakichkolwiek danych zawierających Identyfikator Partnera, w tym wejście na nieprawidłowy Link Partnerski lub błędne wpisanie Kodu Partnerskiego; 
 • niekorzystanie przez Partnera lub Klienta z technologii cookie;  
 • pominięcie Identyfikatora Partnera z innych przyczyn niezależnych od Organizatora (np. nieprawidłowe odczytanie skryptów z powodu niekompatybilności przeglądarki  internetowej, skasowanie pliku cookie przez Klienta lub Partnera); 
 • opóźnione naliczanie Prowizji lub aktualizowanie Salda Partnerskiego z przyczyn  technicznych, z powodu przerw konserwacyjnych, zdarzeń losowych ani innych przyczyn niebędących celowymi działaniami Organizatora.  
 • wszelkie inne przyczyny leżące po stronie Klienta lub innego użytkownika Internetu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z niewykonania lub nienależytego  wykonania Umowy: 

 • Utracone korzyści Partnera związane z udziałem w Programie Partnerskim; 
 • Szkody pośrednio związane z udziałem w Programie Partnerskim w szczególności utrata potencjalnych zysków przez Partnera. 

Organizator nie ma obowiązku informować Partnera o jakichkolwiek działaniach  lub zaniechaniach Poleconego Klienta mających wpływ na wysokość lub termin naliczenia Prowizji dla Partnera za polecenie tego Poleconego Klienta. 

Reklamacje 

Reklamacje dotyczące Programu Partnerskiego muszą być złożone w Formie Elektronicznej  w terminie 14 dni od daty uchybienia, którego dotyczą. 

Reklamacja musi zawierać: nazwę Partnera, login Konta, adres siedziby lub miejsce  zamieszkania, opis zgłaszanej usterki, kompletną dokumentację potwierdzającą uchybienia oraz podpis uprawnionego reprezentanta Partnera. 

W przypadku stwierdzenie braków w zgłoszonej Reklamacji wezwiemy składającego  Reklamację do jej uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia Reklamacji w wyznaczonym terminie, Reklamację pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym Partner zostanie powiadomiony w Formie Elektronicznej. 

Z zastrzeżeniem stwierdzenia braków w zgłoszonej Reklamacji, reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Partner zostanie powiadomiony odpowiedzią w Formie Elektronicznej. Brak odpowiedzi na reklamację w tym terminie nie oznacza jej uznania przez Organizatora.

Postanowienia końcowe 

Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 

Do obliczania terminów stosuje się przepisy Polskiego Kodeksu Cywilnego. 

Zmiana Regulaminu oraz Tabeli Prowizji następuje poprzez powiadomienie w Formie Elektronicznej Partnerów o planowanej zmianie Regulaminu w terminie najpóźniej 7 dni przed ich wejściem w życie. 

Jeżeli Partner nie akceptuje wprowadzonych zmian, to najpóźniej do 7 dni od momentu wejścia w  życie zmian może złożyć w Formie Elektronicznej oświadczenie o rozwiązaniu Umowy ze  skutkiem natychmiastowym. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Partner nie złoży oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, to uważa się, że zmiany zostały przez Partnera zaakceptowane. 

Zmiany obowiązują od dnia ich wejścia w życie. 

Do wszelkich sporów wynikłych z Umowy jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania,  odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże Umów, wyłącznie właściwy jest sąd  właściwy dla siedziby Organizatora.

Potrzebujesz pomocy?

Dziękujemy!

Odpowiemy na Twoją wiadomość tak szybko jak to możliwe

Potrzebujesz pomocy? support-icon